į pradžią
 
 
 
 
 
Pakeisti reikalavimai, kaip deklaruoti pakrančių apsaugos juostas

2023-04-25

 

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) praneša patikslinusi, kaip šio žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo metu bus galima deklaruoti pakrančių apsaugos juostas. Jas šiemet privalu palikti prie nesureguliuotų vandens telkinių. ŽŪM pakeitė Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 m., aprašą. Pranešama, kad aprašo pakeitimai galioja 2023 m. pasėlių deklaravimui ir vėlesniais metais pateiktoms paraiškoms. Šiais metais deklaruojant žemės ūkio naudmenas, tiek prie sureguliuotų vandens telkinių, tiek prie melioracijos griovių GAAB 4 reikalavimai netaikomi.

Skaitykite daugiau:

 
 
Žemės ūkio ministerija įvardino idealų pieno ūkį

2023-04-20

Vadinamoji pieno krizė suskaldė ūkininkus. Žemės ūkio ministerija nusprendė skirti paramą tik tiems ūkiams, kurie dirba nuostolingai ir sukūrė Pieno įstatymą, kuris turėtų suvienodinti visų ūkininkų gaunamą kainą, nes dabar ji skiriasi keletą kartų.

„Pienas LT“ kooperatyvo pirmininkas Tomas Raudonis pareiškė, kad nuo krizės nukentėjo visi pieno ūkiai ir pieno gamintojai prašo pagalbos ne pajamų praradimui, bet nuostoliui padengti, kad nebankrutuotų, todėl valstybės parama reikalinga visiems, nes ūkiai, kurie efektyviai vysto gamybą ir ieško būdų, kaip kooperuotai kurti pridėtinę vertę, dabar nėra paramos taikinyje.


Skaitykite daugiau:

 

 

 
 
2023-04-08

 

 
 
J. Sviderskis apie 8 mln. Eur pieno ūkiams: cinizmo viršūnė ir kerštas už mitingus

2023-04-07

Žemės ūkio ministerija neatsižvelgė į socialinių partnerių pasiūlymus dėl 8 mln. Eur paramos pieno ūkiams, išskyrus į vieną, kurį pateikė likviduojamos statusą turinti Šeimos ūkininkų sąjunga.   Ketvirtadienį ŽŪM su viceministru Pauliumi Astrausku priešakyje surengė nuotolinį pasitarimą apie su pieno sektoriumi susijusių žemdirbių teikiamas pastabas žemės ūkio ministro įsakymui „Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Ministerija „gelbės“ ūkius: rems prastesnio pieno gamintojus

2023-03-29

Žemės ūkio ministras 2023-03-24 pranešė, kad Ministerijos skirtus 8 mln. Eur pieno krizei suvaldyti planuoja paskirstyti taip, kad ją gautų ūkiai, kurių šiandien parduodamo natūralaus supirkimo kaina yra žemesnė nei 35 centai. Vien dėl to, kad ŽŪM planuoja sietis prie natūralaus (žaliavinio) pieno, o ne bazinių rodiklių kainos, iš šios paramos grandinės visiškai pašalinami aukštesnės kokybės ir geresnės sudėties rodiklių pieną parduodantys ūkiai. Juk žaliavinio pieno kaina priklauso nuo daugelio rodiklių: bazinės kainos; sutartyje numatytų priedų ir priemokų; pieno kokybės rodiklių; pieno sudėties rodiklių. Bazinė pieno kaina numatyta pieno supirkimo sutartyje ir ji apskaičiuojama pagal bazinius rodiklius – kai riebalai yra 3,4 proc., o baltymai – 3 proc. Bazinė pieno kaina skiriasi tarp atskirų pieno supirkėjų. Taip pat skiriasi ir tarp atskirų pieno gamintojų, priklausomai nuo parduodamo pieno kiekio, nuo to, ar pienas paimamas iš ūkio, ar iš supirkimo punkto. Standartiškai už tą patį kiekį mažiausia bazinė kaina mokama supirkimo punktuose, bet ten pieną pristatantis ūkininkas neprivalo turėti pieno šaldytuvo ir gali pristatyti neatšaldytą pieną. Iš ūkio paimamą pieną visais atvejais privaloma atšaldyti.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Kri­zi­nė si­tua­ci­ja pie­no sek­to­riu­je už­si­tę­sė. Pi­ke­tuo­ta prie Sei­mo

2023-03-28

Dau­giau kaip du tūks­tan­čiai Lie­tu­vos ūki­nin­kų prie Sei­mo rin­ko­si dėl pa­grin­di­nio tiks­lo – gel­bė­ti že­mės ūkį. Anot žem­dir­bių, kri­ti­nė si­tua­ci­ja pie­no sek­to­riu­je už­si­tę­sė per il­gai, o Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Vy­riau­sy­bės reak­ci­jos į ki­lu­sią kri­zę – nie­ko ge­ro ne­ža­dan­čios.

Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį pie­ni­nin­kų ir ki­tų žem­dir­bių aso­cia­ci­jų at­sto­vai su­si­ti­ko Pre­zi­den­tū­ro­je, taip pat su Sei­mo pir­mi­nin­ke Vik­to­ri­ja Čmi­ly­te-Niel­sen, prem­je­re Ing­ri­da Ši­mo­ny­te.
Su­si­ti­ki­muo­se da­ly­va­vu­si Tel­šių ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Zi­ta Dar­gie­nė tei­gė, kad Pre­zi­den­tū­ro­je ūki­nin­kai nuo­sek­liai iš­dės­tė esa­mą si­tua­ci­ją, ta­čiau kaž­ko­kių konk­re­čių pa­siū­ly­mų iš Pre­zi­den­to at­sto­vų ne­su­lau­kė.

 

Skatykite plačiau

 
 
Aiškėja, kaip bus skirstoma parama pieno gamintojams

2023-03-28

Žemės ūkio ministerija skelbia parengusi taisyklių projektą, kaip iš valstybės biudžeto paskirstyti 8 mln. Eur paramą nuo krizės nukentėjusiems pieno gamintojams. Kaip viešojoje erdvėje minėta anksčiau, parama numatyta tik itin nukentėjusiems nuo kritusių pieno supirkimo kainų. Taisyklių projekte nustatyta, kad parama bus paskirstyta tiems ūkiams, kurių parduodamo natūralaus pieno vidutinė 2023 m. vasario–kovo mėnesių kaina buvo ne didesnė kaip 35 ct už kilogramą.

Skaitykite daugiau: 

 
 
KVIETIMAS

 

Š. m. balandžio 3 d.  9.00 val. Telšių rajono ūkininkų sąjunga organizuoja ir kviečia į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos 5 aukšte, Katedros aikštė-6, Telšiai vyksiantį susitikimą su žemės ūkio viceministru  Egidiju Giedraičiu, bus aptariami klausimai:  Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių ypatumai 2023 m.

Kviečiame dalyvauti ir pakviesti asmenis, kam būtų aktualu ir naudinga.

REGISTRACIJA spausti čia

 

Telšių r. ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė

 
 


Sulaukus kovo 23 d. Telšių Rajono Ūkininkų Sąjunga su gausiu ūkininkų būriu atvyko į protestą prie LR Seimo. Telšių r. ūkininkų sąjungos pirmininkė Z.Dargienė dalyvavo 11 val prezidentūroje, kur su sudaryta grupe susitiko su prezidentūros patarėjais (šalies vadovas buvo išvykęs), išsakę nuosekliai esamą situaciją, kažkokių konkrečių pasiūlymų negavę, apart, kad prezidentūra žemdirbus palaiko... po to teko lankytis Vyriausybėje ir kalbėtis su Premjere I.Šimonyte, reziumuojant: premjerė žadėjo pamėginti pažiūrėti pieno ūkių situaciją (nors jau streikuojam daugiau, kaip du mėnesius..), kiek leidžia jos galimybės. Konkrečių pažadų neįvardijo, tačiau sakė, kad per kitą savaitę priims sprendimus, kokius ji gali. Tai tikrai nebus finansinė parama – tą pabrėžė: "po šikna pinigų nelaikanti ir jų neturinti" Nors premjerė atrodė žinanti situaciją, tačiau kai kurie dalykai apie pieno gamybos grandinę jai buvo atradimas: kad statistinė pieno kaina ir ta, kurią gauna ūkininkas, kartais skiriasi, nes tam tikrų iškraipymų atsiranda pvz. įmonėms tik kas pusmetį sumokant už logistiką ir pan. Taip pat pasakota, kodėl vengiama kooperuotis, kad įmonės už pieną ūkininkams moka daugiau nei kooperatyvų nariams.
Tęsinys vyko ir penktadienį, svarstėme klausimus Pieno taryboje diskutuota dėl dviejų variantų – savanoriškojo ir privalomojo – fondų steigimo, kategoriškai prieš privalomą fondo steigimą, išsamių sprendimų nepriėmėm, paliktas vėlesniam laikui, trūko iš žūm platesnių (išsamesnių) paaiškininmų.
Pieno taryboje buvo pristatyti ir siūlomi Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (vadinamojo Pieno įstatymo) pakeitimai. Juos Žemės ūkio ministerija inicijavo, siekdama iš esmės išspręsti problemas, kurias dėl smarkiai kritusių pieno supirkimo kainų patiria pieno pardavėjai. Naujasis Pieno įstatymas panaikintų pieno grupes, stiprintų pieno gamintojų derybines galias, priedai ir priemokos būtų reglamentuoti ir negalėtų sudaryti daugiau kaip 20 proc. pieno kainos.
Na ir paskutinė naujiena, kuri nebuvo įtraukta į darbotvarkę: kaip sakant per naktį ministras susapnavo ir pateikė naują pasiūlymą:

Ministerija keičia nacionalinės pagalbos lėšų – pieno gamintojams valstybės skirtų 8 mln. Eur – teikimo principus, atsižvelgiant į skirtingas ūkininkų pajamas ir finansinę naštą. Parama būtų paskirstyta tiems ūkiams, kurių parduodamo natūralaus (perskaičiuoto) pieno pirmojo šių metų ketvirčio vidutinė kaina yra mažesnė nei 35 centai už litrą. Siūlyta, kad iš skaičiavimo išbrauktų sausio mėnesį, kad bazinė pieno kaina būtų skaičiuojama, o ne natūralaus, keliama kartelė aukščiau, nes čia net ūkiai su 25 karvėm netelpa į tokius rėžius, taip pat nesąžiningas toks skirs​tymas tiems ūkiams, kurie investavo į savo fermas, įrangas ir pan., kurie karvytes šeria kokybišku pašaru, didindami baltymą ir riebalą, taip išeina, kad gaus tas ūkis, kuris mažiausiai investuoja į gyvūlio gerovę, produktyvumo kokybę, ką seniau mininsterija akcentavo, kad reikia kokybiško pieno ir pan., o dabar gaunasi atvirkštinis variantas,. Dar vienas niunsas: kooperatyvai tirpdė savo "lašinį" ir mažiau mažino superkammo pieno kainą gamintojams, ne taip drastiškai, kaip kt perdirbimo įmonės, kaip sakant liko kvailiaus vietoje, taip pas mus skatinama kooperacija...

Ačiū, kas buvote kartu, už jūsų palikymą, tik būdami vieningi galime pasiekti savo tikslus.
 

 
 
Šalies vadovų reakcija į žemdirbių reikalavimus

2023-03-23

Žemdirbių protesto akcijos dalyviai susitiko su Seimo ir prezidentūros atstovais. Savo poziciją dėl žemdirbių akcijos išsakė premjerė. Seimo vadovė: yra prielaidų tikėtis, kas sprendimai dėl pieno sektoriaus krizės bus rasti Žemės ūkio ministerijos inicijuojami Pieno įstatymo pakeitimai Seime tikriausiai nebus svarstomi skubos tvarka, sakė Seimo Pirmininkė. Pasak jos, parengti kokybiškas pataisas yra Žemės ūkio ministerijos ir Seimo Kaimo reikalų komiteto reikalas, tačiau ji pabrėžė matanti galimybių dėl sprendimų, kurie padėtų pieno gamintojams įveikti krizę. „Yra prielaidų tikėtis, kad sprendimai bus surasti“, – pareiškė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Skaitykite plačiau 
 
Metas susirūpinti savo ateitimi!

Š. m. kovo 23 d. kviečiame visus šalies žemdirbius į Protesto akciją prie Seimo išreikšti nepasitikėjimą vykdoma politika.

Registracija spausti čia  arba 8-612-53-794

Vyksime autobusu, jei reiks dviem ar trim ir t.t.

Situacija žemės ūkyje sparčiai prastėja.

Ūkininkai, žemės ūkio įmonės naikina pieno ir galvijų ūkius, atsisako investicijų.

Parengti augalininkystę žlugdantys reikalavimai.

Didžiulės žemdirbių kritikos ir pastabų sulaukęs Strateginis planas jau taisomas, o iki deklaravimo beliko mėnuo laiko.

Valdžios institucijos „iš viršaus" kaip niekada verčia ant žemdirbių pečių vis naujus, nepamatuotus apribojimus, absoliučiai nesigilindamos į pasekmes.

Žemės ūkio ministerija nerodo jokių pastangų atsakingai atstovauti jai pavestos šakos interesams.

Susirūpinimas dėl ateities kyla visuose ūkiuose: gyvulininkystės, augalininkystės, paukštininkystės, kiaulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir kt.

Metas susirūpinti savo ateitimi!

 

Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Lietuvos grūdų augintojų asociacija

Lietuvos ūkininkų sąjunga

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Lietuvos neformalus žemdirbių judėjimas

Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacija

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija

Lietuvos paukštininkystės asociacija

Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacija

Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija

 

 
 

2023-03-20 (pirmadienį) 11 val. šaukiamas  eilinis visuotinis Telšių rajono ūkininkų sąjungos  narių susirinkimas, kuris vyks Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, adresu Katedros aikštė 6, Telšiai. 

       

Registracija nuo 10:30 val. - 11:00 val.

Susirinkimo darbotvarkė: 

 

1.     Svečių pasisakymai.

2.     2022 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos veiklos ataskaita ir tvirtinimas.

3.     2022 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos finansinė ataskaita ir tvirtinimas.

4.     Pasėlių deklaravimo naujovės.

5.     Diskusijos ir aktualijos.

 

 
 

2023-03-20 (pirmadienį) 11 val. šaukiamas  eilinis visuotinis Telšių rajono ūkininkų sąjungos  narių susirinkimas, kuris vyks Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, adresu Katedros aikštė 6, Telšiai. 

       

Registracija nuo 10:30 val. - 11:00 val.

Susirinkimo darbotvarkė: 

 

1.     Svečių pasisakymai.

2.     2022 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos veiklos ataskaita ir tvirtinimas.

3.     2022 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos finansinė ataskaita ir tvirtinimas.

4.     Pasėlių deklaravimo naujovės.

5.     Diskusijos ir aktualijos.

 

 
 

VIDEO:  Ūkininkai protestavo prie Vyriausybės

 
 
Pieno krizė atginė ūkininkus prie Vyriausybės

2023-03-08

Žemdirbiai šaukiasi premjerės dėmesio – dėl besitęsiančios pieno krizės trečiadienį ūkininkų atstovai rinkosi prie Vyriausybės. Susirinko grupė ūkininkų atstovų, tarp jų – Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos valdybos pirmininkė Regina Bernatonienė, Mažeikių r. ūkininkas ir Žemdirbių organizacinio štabo atstovas Audrius Vanagas, žemės ūkio bendrovės „Berčiūnai“ vadovė Oksana Puronaitė, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Eimantas Pranauskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininkas Marijus Kaktys ir kiti.

Skaitykite daugiau:

 
 
Palygino Lietuvos gamintojo sviesto kainas: pas mus kainuoja 2–3 kartus daugiau nei užsienyje

2023-03-08

Vienoje feisbuko grupėje vartotoja pasidalijo atradimu vienoje nedidelėje Lenkijos parduotuvėje. „Šiandien nustebau pamačiusi šį sviestą toli nuo Lietuvos, Pakarpatėje, parduotuvytėje „Szubryt“. Juk tai lygtai „Žemaitijos pieno“ produkcija? O kaip kaina – ar skiriasi nuo Lietuvos?“ – klausia ji.

Skaitykite daugiau:

 
 
Pieno gamintojams reikia pagalbos čia ir dabar

2023-03-01

Lietuvos pieno sektorių drebina gili krizė. Jau daugiau kaip pusmetį pieno gamintojams mažinama žaliavinio pieno supirkimo kaina, kuriai vasario mėnesį dar labiau kritus ir sumažėjus daugiau nei 50 proc., lyginant su 2022 m. III ketvirčio kaina, pieno ūkių padėtis tapo kritinė, gamyba nuostolinga, sparčiai judama link masinių ūkių bankrotų ar dešimtmečius puoselėtų karvių bandų pardavimo. Iš ten kelio atgal nebus – gersime ne šviežią lietuvišką, bet įvežtinį pieną.

 

Skaitykite daugiau

 
 
Pieno krizė: prie ministerijos – minia žemdirbių

2023-02-24

Tebesitęsianti pieno krizė penktadienį į Vilnių atginė šimtus žemdirbių. Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) vyko derybinės grupės susitikimas, o šalia pastato jau nuo ryto būriavosi palaikantieji pieno gamintojus. Prie derybų stalo sėdo ŽŪM suburti žemdirbių, prekybininkų, perdirbėjų ir Konkurencijos tarybos atstovai. Ūkininkų derybinę grupę sudaro Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos pieno gamintojų asociacija, Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacija, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“. Jos vadovu įvardijamas Audrius Vanagas. Žemdirbių derybinei grupei ieškant sprendimų, lauke prie ministerijos rinkosi gausi ūkininkų minia.


Skaitykite 

 
 
Ūkininkai toliau protestuoja – Kaune išdalijo rekordinį kiekį pieno: „Čia jau nebe darbas, o hobis gavosi“

2023-02-15

Pieno ūkiai ir toliau protestuoja. Kaune iš Telšių rajono atvykę ūkininkai gyventojams išdalijo rekordinį kiekį pieno – net 16 tonų. Ūkininkai sako – taip siekiama atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į mažas pieno supirkimo kainas, tačiau situacija kol kas nesikeičia.

Ta jau penktas aplankytas miestas. Startas buvo Telšiuose ir Mažeikiuose - pirmas 16 tonų pienovežis išdalintaas. Antras pienovežis Kuršėnuose - Šiauliuose. Trečias - Kauniečiams. 

Teigė Telšių r. ūkiinkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė

 

Žiūrėti video.

 

 
 

Kviečiame aktyviai dalyvauti vasario 24 d. penktadienį vyksiančiame mitinge prie žūm, 

REGISTRACIJA ČIA

 

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   10  sekantis  >>