į pradžią
 
 
 
 
 
Srutų išpylimo į laukus poreikį vertins savivaldybių ekstremalių situacijų centrai

2027-11-30

Dėl itin lietingų orų ir įmirkusios dirvos daliai šalies ūkių nepavyko ištuštinti srutų talpyklų ir patręšti laukų iki teisės aktais nustatyto termino pabaigos. Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos nutarė, kad savivaldybių ekstremalių situacijų centrai srutų išpylimo į laukus poreikį vertins individualiai kiekvienam ūkiui. Ir tiktai susidarius ekstremaliai situacijai konkrečiame ūkyje galės būti taikomos išimtys leisti dar pilti srutas į laukus. 

Abiejų ministerijų ir LRVK Nacionalinio krizių valdymo centro surengtame pasitarime buvo ieškoma sprendimų dėl galimai gresiančios ekstremalios situacijos suvaldymo ir aptarti jos sumažinimo veiksmai. Sutarta, kad savivaldybės, kuriose ūkiai susiduria su srutų pertekliaus iššūkiu, turi vadovautis Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo punktu „Nuotekų, srutų, kitų teršalų patekimas į vandens telkinį, kai daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai“.

 

Skaitykite daugiau

 
 
LRT

VIDEO LRT PANORAMA: TĘSINYS: MĖŠLO IŠŠŪKIS

 
 
2023-11-16 TV

VIDEO TV3: SPAUSTI ČIA: MĖŠLO IŠŠŪKIS

Ūkininkai grasina atvežti šimtus tonų srutų ir mėšlo į Vilnių, bei išpilti visą šį turtą po

Žemės ūkio ir Aplinkos apsaugos ministerijos langais. Lapkričio 15 d. baigėsi terminas,

kada tokiomis trąšomis buvo leidžiama tręšti laukus, tačiau žemdirbiai sako, kad to negalėjo padaryti, nes daug kur lietaus kiekis kartais viršijo daugiametes normas ir jie tiesiog negalėjo įvažiuoti į laukus.

 

 


 

 
 
LRT

VIDEO LRT: Telšiškių akcija: "Mėšlo iššūkis" 2023-11-16

 
 
Telšiškiai meta mėšlo iššūkį

2023-11-16

Ministerijai neišgirdus žemdirbių prašymų vėlinti tręšimo mėšlu ir srutomis termino dėl susiklosčiusios hidrometeorologinės situacijos, Telšių rajono ūkininkai surengė akciją „Mėšlo iššūkis“. Žemės ūkio ministerija vakar vakare išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad dėl susidariusių hidrometeorologinių sąlygų ir aplinkybių konkrečiuose ūkiuose, kurie negalėjo išvežti srutų ir atlikti tręšimo darbų, kartu su savivaldybių ekstremalių situacijų operacijų centrais bus ieškoma mėšlo ir (ar) srutų sutvarkymo galimybių. Taip pat paskelbė, kad draudimo tręšti žemę srutomis ir mėšlu laikotarpis nebus keičiamas. Telšių r. ūkininkų sąjunga (TRŪS) sako šia akcija prisidedanti prie Ministerijos „pastangų“ rasti sprendimą, ką daryti su mėšlu.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Telšių ūkininkai paskelbė ministerijai „Mėšlo iššūkį“

2023-11-16

PLAČIAU SKAITYKITE ČIA

 

|

 
 
Rudeninio tręšimo aktualijos

2023-11-15

Žemės ūkio ministerija primena, kad nuo lapkričio 15 d. įsigalioja draudimas tręšti laukus mėšlu ir srutomis. Tačiau ūkiams, kurie negalėjo laiku atlikti tręšimo darbų, nes yra ekstremalią situaciją dėl stipraus lietaus patyrusiose savivaldybėse, bus ieškoma galimybių padėti.

Draudimo tręšti žemę laikotarpis nebus keičiamas

Žemę tręšti mėšlu ir srutomis draudžiama nuo lapkričio 15 d. iki kovo 20 d. Šis draudimo laikotarpis keičiamas nebus.

Šiemet ruduo yra itin lietingas. Gausūs krituliai, įmirkusi dirva apsunkino arba padarė neįmanomą srutų išvežimą į laukus bei tręšimo darbus juose. Beveik visuose Lietuvos regionuose buvo viršyta daugiametė vidutinė spalio mėnesio kritulių norma, o Rietavo, Kaišiadorių ir Tauragės savivaldybėse ji viršyta daugiau nei du kartus. Lapkričio mėnesio pirmasis dešimtadienis buvo ypač lietingas Plungės ir Kretingos savivaldybėse – iškritusių kritulių kiekis beveik 4 kartus didesnis nei įprastai. Rietavo ir Telšių savivaldybėse įprastas daugiametis kritulių kiekis šiuo laikotarpiu viršytas beveik 3 kartus, o Klaipėdos, Šilutės, Tauragės bei Skuodo savivaldybėse  – beveik 2 kartus.

 

Skaitykite plačiau

 
 
Stambiems ūkiams planuojama mažinti kompensacines išmokas

2023-11-10

 

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano įgyvendinimo Stebėsenos komiteto posėdyje, kuris įvyks lapkričio 24 d., bus svarstomas naujasis kompensacinių išmokų dydžių nustatymo principas ir jo taikymas.

Šiandien įvykusiame Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano valdymo komiteto posėdyje apsvarstytas socialinių partnerių siūlymas riboti išmokas stambiems ūkiams.

Ekologiškai ūkininkaujantiems iki šiol buvo nustatytas 200 ha plotas, kurį viršijus kompensacinės išmokos mažėdavo 30 proc. Posėdyje akcentuota, kad išmokų dydžių mažinimo principą tikslinga taikyti ne tik ekologiškai ūkininkaujantiems, bet ir dalyvaujantiems gamybinėse kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklose „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ – minėtosioms veikloms kompensacinių išmokų mažinimas iki šiol nebuvo taikomas. Toks siūlymas būtų ne tik ekonomiškai pagrįstas, bet ir socialiai teisingas, nes padėtų subalansuoti paramos teikimą stambiems ir smulkiems ūkiams.

Po dviejų savaičių įvyksiančiame Stebėsenos komiteto posėdyje bus siūloma, jog ūkiams, dalyvaujantiems veiklose „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“, bei ekologiniams ir (ar) pereinantiems į ekologiją ūkiams būtų nustatomas 300 ha ribinis valdos dydis, kurį viršijus, kompensacinės išmokos mažėtų 15 proc. Toks pasiūlymas pagrįstas ekspertų skaičiavimais.

Stebėsenos komitetui ir Europos Komisijai pritarus, šie pokyčiai įsigaliotų nuo ateinančių deklaravimo metų visiems ekologiniams ir (ar) pereinantiems į ekologiją ūkiams, dalyvaujantiems kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ gamybinėse veiklose, pagal kurias prisiimami vienerių metų įsipareigojimai, o dalyvaujantiems veikloje ,,Augalų kaita“ – tik prisiimantiems naujus įsipareigojimus (naujiems pareiškėjams ir (arba) naujiems plotams).

Šaltinis: www.zum.lrv.lt, 2023-11-10

 
 
Nauji mėšlo ir srutų tvarkymo reikalavimai žada didesnę administracinę naštą ūkininkams

2023-11-09

Mėšlo ir srutų tvarkymo klausimas visuomet aktualus gyvulininkystės ūkių šeimininkams. Kadangi ši tema aktuali ne tik ūkininkams, bet ir aplinkosaugininkams, natūralu, kad nuolat vyksta aštrios diskusijos. Šią savaitę Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) surengė posėdį, kuriame buvo aptarti planuojami Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pakeitimai.

Siūlo atsisakyti tręšimo planų

Šiuo metu ūkininkas, tręšiantis mėšlu, srutomis 30 ha ar daugiau žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, privalo turėti tręšimo planą ir jį vykdyti, o šį planą privalo saugoti ne trumpiau kaip 2 metus nuo jo sudarymo datos. Tačiau šiuo metu plano saugojimo terminą siūloma prailginti iki 3 metų. Tiesa, ūkininkai vis garsiau abejoja tręšimo planų reikalingumu. Telšių krašto ūkininkė Zita Dargienė sako, jog sudaryti planai kainuoja nepigiai, samdant įmonę, tai atsieina maždaug tūkstantį eurų, o parengtu planu ne visuomet pavyksta naudotis. „Suplanuoji, kad lauką tręši mėšlu, o vėliau ateini ir randi jį visą išknistą šernų. Be to, primygtinai prašoma atlikti dirvožemio tyrimus, jie galioja 3 metus. Tačiau tai nieko nekeičia, nes tręši tiek pat turėdamas tyrimus ar jų neturėdamas. Pas mus vyrauja tokios žemės, kad tikrai neviršysime azoto patekimo į dirvožemį normų. Sakyčiau tręšimo planai yra perteklinis reikalavimas, jau keleri metai siūlome jų atsisakyti“, – tikina Z. Dargienė.

Z.Dargienė pritaria ir M. Petkevičiaus nuomonei, kad azotas gana greitai išsiplauna iš dirvožemio, o tręšimo planas reikalingas tuo atveju, kai laukus norima patręšti didesne norma nei numatyta.

 

 

 

Skaitykite daugiau

 

 
 
„Me­tų ūkio“ ap­do­va­no­ji­muo­se – dė­me­sys pie­ni­nin­kys­tės ūkiams

2023-10-28

Spa­lio 19-ąją Tel­šių Že­mai­tės dra­mos teat­re vy­ko tra­di­ci­nė ūki­nin­kų šven­tė „Me­tų ūkis 2023“. Jos me­tu pa­gerb­ti ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­kę, mo­der­niai ūki­nin­kau­jan­tys ir žem­dir­bys­tės tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­tys Tel­šių ra­jo­no pie­ni­nin­kys­tės ūkiai.

Me­tai ku­pi­ni iš­šū­kių

„Me­tų ūkio“ šven­tė šie­met ju­bi­lie­ji­nė – ji su­reng­ta jau tris­de­šim­tą kar­tą. Iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją, pa­lai­mi­nant sim­bo­li­nį duo­nos ke­pa­liu­ką, pra­dė­jo Tel­šių vys­ku­po Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos rek­to­rius ku­ni­gas doc. dr. Jo­nas Ačas.

 

Skaitykite plačiau

 

 

 
 
Ūkininkų šventė – su metų iššūkių aidais

2023-10-24

Žemaitės dramos teatre surengta 30-oji Telšių rajono ūkininkų sąjungos šventė „Metų ūkis 2023“, kurioje pagerbti geriausi darbšuoliai, taip pat kalbėta apie nelengvus ir kupinus išbandymų metus.

Algirdas Dačkevičius

Šventę pradėjo Telšių meno mokyklos trimitininkų ansamblis (mokytojas Darius Jurgutis) pakiliu kūriniu „Šauni melodija“. Po to į sceną buvo įnešta šventės simbolis – duona, kurią pašventino Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius Jonas Ačas.
Simbolinis duonos kepalėlis tapo viso renginio ašimi, nes duona šventės metu palydėjo kiekvieną dalyvį – ūkininką, svečią ar rėmėją.
Žemdirbius pasveikino Seimo nario Valentino Bukausko vardu Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Rimantas Adomaitis, Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus, Lietuvos Respublikos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Marijus Kaktys, Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė, Telšių rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičienė, generalino renginio rėmėjo kredito unija „Germanto lobis“ administracijos vadovė Inga Navikienė.

 

Skaitykite daugiau

 
 
Telšių krašte pagerbti pažangiausi pieno ūkiai

2023-10-20

 

Spalio 19 d. vykusiame Telšių rajono ūkininkų sąjungos konkurse „Metų ūkis 2023“ pagerbti geriausi šio rajono ūkininkai. Šiemet konkurso prioritetas – pieno ūkiai. Nors šventėje buvo jaučiama pakili nuotaika, ūkininkai neslėpė, kad šie metai buvo vieni sunkiausių jų ūkininkavimo istorijoje. Renginyje kalbėta ne tik apie gamtinius iššūkius, bet ir apie pieno krizę, pagerbti aktyviausi pienininkai, dalyvavę protesto akcijoje „Nemokamo pieno (ne)būna“.

Metai buvo ir išlieka sudėtingi

Šiemet Telšių rajono ūkininkų sąjungos organizuojamas konkursas „Metų ūkis 2023“ – jubiliejinis. Jis organizuojamas jau 30 kartą. Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė pasidžiaugė, kad net pandemija nenutraukė šios gražios tradicijos ir kiekvienais metais rajone lankomi ir renkami patys pažangiausi ūkiai. Pasak jos, šio konkurso tikslas – išrinkti geriausius pastarųjų metų ūkius bei paskatinti kitus ūkininkus imtis modernaus ūkininkavimo, siekti efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros. Konkursas suteikia galimybę artimiau susipažinti su žmonėmis, kurie yra arčiausiai žemės, daugiau išgirsti apie jų rūpesčius ir džiaugsmus, o įvertinus pasiektus rezultatus bei patirtį – pasimokyti.

 

Skaitykite daugiau 

 
 

REGISTRACIJA Į METŲ ŪKIS 2023 ŠVENTĘ

 
 
Nuo 2024 m. ūkininkams nauji reikalavimai: prieš dirbant laukus turės tikrinti ar jie ne šlapi

2023-10-07

Ūkininkai turės įrodyti, kad jų laukai nešlapi

Mūsų šalyje dirbančius ūkininkus nuolat kankina tai sausros, tai liūtys, tai, kaip jie patys sako, valdžia. Baigėsi vasara, baigėsi ir sausros su liūtimis, bet, kad ūkininkams per daug ramu nebūtų, valdžia pasiraitojo rankoves ir numatė jiems dar vieną staigmeną. Pasirodo nuo 2024 metų Lietuvos žemdirbių laukia naujas reikalavimas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija vykdydama su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos susijusių standartų įgyvendinimo reikalavimus patvirtino Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (GAAB) pakeitimus. Taigi, mieli Lietuvos žmonės, žemdirbiai ir ūkininkai, nuo 2024 metų prieš norėdami pradėti dirbti savo laukus jūs pirma turėsite patikrinti ir įrodyti ar tie dirbami kaukai nėra šlapi.

 

Slaityti plačiau

 
 
Žalos atlyginimas ekologiniam ūkiui dėl kaimynystėje išpurkštų chemikalų

2023-09-27


Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), nagrinėdamas ūkininkės reikalavimą atlyginti žalą, pasisakė dėl žalos, padarytos purškiant augalų apsaugos produktais kaimyninį sklypą, atlyginimo. Ūkininkė buvo deklaravusi žieminių kviečių ekologinį lauką. Laboratorijų duomenys parodė, kad laukas užterštas – nustatyta šoninė kaimyninė tarša. Derliaus nuėmimo metais laukui iš naujo pritaikytas pereinamasis laikotarpis, o laukas sertifikuojant įvardytas kaip neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų dėl šoninės taršos. VšĮ „Ekoagros“ konstatavo, kad pažeisti ekologiškam ūkininkavimui keliami reikalavimai – auginant ekologiškas kultūras nenaudoti chemikalų. Todėl ūkininkė neteko teisės parduoti užaugintą produkciją kaip ekologišką.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Kvietimas Metų ūkis 2023

2023-09-22

REGISTRACIJA Į METŲ ŪKIS 2023 ŠVENTĘ

 

 
 
Aktualūs įsipareigojimai deklaruojantiems tarpinius pasėlius

2023-09-15


Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena aktualius įsipareigojimus ūkininkams, dalyvaujantiems kompleksinės ekologinės sistemos veikloje „Tarpiniai pasėliai“.
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal kompleksinės ekologinės sistemos veiklą „Tarpiniai pasėliai“ ir pasirinkę deklaruoti įsėlį, jį įsėję iki liepos 1 d. į pagrindinius žemės ūkio augalus ir po derliaus nuėmimo nepertraukiamai turi išlaikyti dar bent 8 savaites. Įsėlis turi būti matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo iki spalio 1 d.
 
Įsėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo bent 8 savaites, o pareiškėjas po derliaus nuėmimo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu iselis@nma.lt ar per „NMA agro“ programėlę informuoja NMA, nurodydamas valdos numerį, kontrolinio žemės sklypo (KŽS) ir lauko numerius, tikslią derliaus nuėmimo datą, nuo kurios bus skaičiuojamas įsėlio išlaikymo dirvoje terminas.
 

Plačiau

 
 
Posėlinius augalus būtina išlaikyti dirvoje bent 6 savaites

2023-09-12

Žemės ūkio ministerija primena ūkininkams, siekiantiems atitikti Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB 7) reikalavimą ir planuojantiems atsėliuoti pasėlius: pirmaisiais metais tame pačiame plote jie privalo auginti posėlinius augalus.

Posėlis turi būti sėjamas po derliaus nuėmimo iki rugsėjo 5 d. ir matomas lauke iki spalio 10 d. Posėliniai augalai bet kokiu atveju turi būti nepertraukiamai išlaikomi dirvoje bent 6 savaites, todėl, pavyzdžiui,  pasėjus posėlį paskutinę termino dieną (rugsėjo 5 d.), jį reikės išlaikyti iki spalio 17 d.

 

Skaitykite plačiau

 
 

2023-08-15


Žolynai ryškiausi vėl padabins kasas,
Derlius subrandintas kvies gamint vaišes.
Nuotaika puikiausia dieną telydės,
Žolinės bus kupinos grožio ir širdies.
Su gražia švente. 

Prabėgo metai, Telšių rajono ūkininkų sąjunga organizuoja konkursą „Metų ūkis 2023“.

Konkursas „METŲ ŪKIS 2023“ skirtas skatinti rajono ūkininkus siekti inovacijų ir gamybos efektyvumo, ekologinės pusiausvyros, stiprinti bendruomeniškumą, iniciatyvumą, skleisti ūkių gerąją patirtį, didinti žemės ūkio ir alternatyviąja veikla užsiimančių subjektų žinomumą rajone ir respublikoje.
Kviečiame rajono ūkininkus, įregistravusius ūkininko ūkį ir aktyviai ūkininkaujančius, dalyvauti konkurse.
Konkurso nugalėtojų laukia apdovanojimai ir pagerbimas respublikiniame renginyje.

Dalyvauti Konkurse Telšių r. ūkininkų sąjungai PAREIŠKIA patys ūkininkai, taip pat kandidatus Konkursui siūlo Telšių rajono ūkininkų sąjungos tarybos atstovai seniūnijose, kaimų seniūnijos,  bendruomenės. 
Norinčiuosius dalyvauti konkurse kviečiame iki š. m. rugsėjo 1 d. kreiptis į Telšių rajono ūkininkų sąjungą 861253794 arba 


Dalyvius konkursui galite siūlyti: anonimine anketa

 
 
Parama pieno ūkiams: nuotaikos geresnės, bet šiurpina bandų išpardavimo mastai (VIDEO)

2023-08-03

Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) nepavyko iki galo nusiplauti stambių, ekologinių ir vidutinių ūkių bei kooperatyvų atstovų kritikos, kaip reikėtų teisingai paskirstyti 10,66 mln. eurų Lietuvai liepą skirtą Europos Sąjungos (ES) paramą.

Ketvirtadienį ŽŪM įvyko valdžios susitikimas su ūkininkų atstovais. Ir nors naujai siūlomoje schemoje yra daugiau pozityvių ženklų, ūkininkai sako, kad to nepakanka.

 

Skaitykite daugiau

 
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>