į pradžią
 
 
 
 
 
REGISTRACIJA Į SUSIRINKIMĄ

2022-03-03


Primename  kad  2022-03-09 (trečiadienį) 11 val. šaukiamas   visuotinis Telšių rajono ūkininkų sąjungos  narių susirinkimas, kuris vyks Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje 5 aukšte, adresu Katedros aikštė 6, Telšiai. 


Prašome užsiregistruoti, nes skaičiuojame kavos/arbatos puodelius, kad nebūtų per daug ar per mažai užsakyta.
Ačiū už supratingumą. 

 

 
 
Dėl paramos konservais Ukrainos kariams rinkimo akcijos vykdymo

2022-02-28
Skubiai reikalinga pagalba iniciatyvai padėti kariaujančiai Ukrainai negendančiais maisto produktais, konkrečiai mėsos, pieno (kondensuotas pienas)  ir žuvies konservais. Į Lietuvos žemdirbius kreipėsi dėl šios pagalbos Всеукраїнська Аграрна Рада.
Telšiuose renkama parama  "Agro gilė" patalpose Sedos g. 30, Telšiai  iki pirmadienio kovo 7 d.  17:00 val.

Konservų kiekiai ir surinkimas: kalba eina NE apie pavienių konservų dėžučių surinkimą, bet apie aiškiai gamintojo ženklintas, turinčias galiojimo datas dideles konservų pakuotes. už didesnį kiekį galimas ir nuo sąjungos apmokėjimas.
Sąjunga taip pat ieško informacijos ir apie galimybes užsakyti konservų partijas cechuose, cecheliuose, kurie užsakius dar galėtų jų pagaminti.  
Jei turite tokių galimybių gauti ir/ar sukaupti gamyklines pakuotes, informuokite.


Telšių r. ūkininkų sąjunga 
Pirmininkė Zita Dargienė
861253794
 

 
 

2022-02-28


Situacija greitai keičiasi ir pirmininkas LŪS informavo, kad atsirado galimybė tiesiai iš konservų gamintojų nupirkti nemažą jų kiekį. Tam reikalinga skubiai susirinkti pinigus. LŪS prašo visų, norinčių ir galinčių prisidėti narių, pervesti pinigus į savo rajono ūkininkų sąjungos sąskaitą 

Gavėjas: TELŠIŲ  RAJONO ŪKININKŲ SĄJUNGA

Įm. kodas: 300108616

Sąsk. Nr. LT  09 5011 3000 1400 0219  Kredito unija "Germanto lobis"

Lėšų paskirtis: Parama Ukrainai


Planuojama nuo LŪS nupirkti tiek mėsos konservų, kiek bus surinkta per artimiausią parą.

 
 
Lietuvos ūkininkams išartų pievų šiemet atkurti nereikės

2022-02-25

Žemės ūkio ministerijai po intensyvių derybų ir konsultacijų su Europos Komisija pavyko pakoreguoti daugiamečių pievų referencinius dydžius. Dėl to Lietuva neperžengė leistinos pievų plotų sumažėjimo ribos ir ūkininkams suartų pievų šiais metais atkurti nereikės.

„Derybos su Europos Komisija pavyko. Argumentai, kad iš referencinių dydžių turi būti atimti pievų plotai, virtę miškais, pelkėmis, šlapynėmis, kurių nėra galimybės deklaruoti, bei ekologiniam ūkininkavimui skirtos naudmenos – buvo pagrįsti. Reglamentas dėl pievų išsaugojimo neturi būti supriešinamas su kitais aplinkosauginiais tikslais bei priemonėmis ir dirbtinai nemažinti dirbamos žemės plotų.

Nors pavyko įrodyti Europos Komisijai, kad Lietuvoje pievų situacija yra normali, tai nereiškia, kad ūkininkai gali kinkyti plūgus ir arti toliau.

Skaitykite daugiau

 
 
Kviečiame teikti paraiškas valdų modernizavimui

2022-02-22


Kovo 1 d. – balandžio 29 d. galima teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tai pirmasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta 36 101 998 Eur suma.
 
Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių – parama augalininkystės sektoriui nenumatyta. Kiekvienam iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių skirtas atskiras biudžetas:

pieninei galvijininkystei skirta 19 408 690 Eur;
mėsinei gyvulininkystei, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę, skirta 1 055 128 Eur;
kiaulininkystei skirta 6 200 000 Eur;
paukštininkystei, įskaitant kiaušinių gamybą, skirta 5 725 000 Eur;
sodininkystei, daržininkystei, uogininkysei skirta 3 713 181 Eur.

Skaitykite daugiau

 
 
Kaip įteisinti neregistruotus gręžinius

2022-02-20

Aplinkos ministerija parengė detalų aprašą, kokius konkrečius veiksmus turės atlikti gyventojai neregistruotiems gręžiniams įteisinti. Pateiktas derinti Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo projektas numato, kad gyventojai, norintys įteisinti gręžinius, pirmiausia turi kreiptis į savivaldybės administraciją ir pateikti paraišką dėl pritarimo naudoti gręžinį.

Skaitykite daugiau

 
 
Veiklą pradėjo žemės ūkio ministro patariamoji institucija – Žemės ūkio ministerijos kolegija

2022-02-20

Surengtame pirmajame naujai įkurtos Žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdyje aptartos paramos investicijoms į žemės ūkio valdas ir žemės ūkio produktų perdirbimą paskirstymo aktualijos. Kolegijos pirmininkas žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas su kolegijos nariais – socialiniais partneriais diskutavo dėl finansavimo prioritetų, remiamų sektorių ir jiems skiriamų sumų, aptarė ir planuojamas paraiškų priėmimo datas.

Skaitykite plačiau

 
 

 
 
Ra­jo­no ūki­nin­kai: da­bar­ti­nė rink­lia­va už at­lie­kas yra tei­sin­ga

2022-02-08

Nau­jos re­dak­ci­jos vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tai, ku­rie per­nai bu­vo pa­reng­ti, bet taip ir li­ko Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ne­pat­vir­tin­ti, to­liau ke­lia aist­ras. „Tel­šių ŽI­NIŲ“ re­dak­ci­ja su­lau­kė Tel­šių ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos laiš­ko, ku­ria­me ūki­nin­kai iš­dės­tė sa­vo po­zi­ci­ją dėl ke­ti­ni­mų jiems di­din­ti mi­nė­tą mo­kes­tį. Esą siū­lo­mas įkai­nis vi­siš­kai ne­pro­por­cin­gas pa­slau­gai, ku­ri rea­liai net nė­ra su­tei­kia­ma. Dau­gu­ma Tel­šių ra­jo­no ūki­nin­kų ne­si­nau­do­ja in­di­vi­dua­liais kon­tei­ne­riais kaip ūki­nin­ko ūkis, o nau­do­ja­si gru­pi­niais kon­tei­ne­riais, pri­skir­tais vi­sam kai­mui, kaip fi­zi­niai as­me­nys.

Skaitykite plačiau

 
 
Visuotinis susirinkimas 2022-03-09 11 val

Paskelbimo data:2022-02-06

 2022-03-09 (trečiadienį) 11 val. šaukiamas  eilinis visuotinis Telšių rajono ūkininkų sąjungos  narių susirinkimas, kuris vyks Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, adresu Katedros aikštė 6, Telšiai. 

 

Registracija nuo 10:30 val. - 11:00 val.

Susirinkimo darbotvarkė: 

1.     Svečių pasisakymai.

2.     2021 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos veiklos ataskaita ir tvirtinimas.

3.     2021 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos finansinė ataskaita ir tvirtinimas.

4.     Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas;

5.     Nario mokesčio mokėjimo tvarka.  

6.     Diskusijos ir aktualijos.

 

 Susirinkimui neįvykus (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2022m. kovo 21 d. 11 val. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, adresu Katedros aikštė 6, Telšiai. 

 

 
 
Kviečiame į susitikimą aktualiais žemės ūkiui klausimais

2022-02-01

LŪS organizuoja su Žemės ūkio ministerija vasario 2 d., 13.30 val. susitikimą-diskusiją su socialiniais partneriais, kuriame bus pristatytas Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės principų taikymo projektas ir aptarti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius taisyklių pakeitimai.

Susitikimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant bendravimo programinį įrankį „Microsoft Teams“.

Prisijungti renginio dieną galima čia.

Kadangi susitikimas bus įrašinėjamas, todėl, siekdami geresnės garso kokybės, prašome susitikimo dalyvių savo garso transliaciją (mikrofoną), vaizdo kamerą įsijungti tik tada, kai norima pasisakyti.

 
 
Susietoji parama už gyvulius bus didesnė

2022-02-01

Mėsinių  galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių ir pieninių ožkų laikytojai netrukus sulauks padidėjusios susietosios paramos  išmokos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino 2021 m. susietosios paramos už gyvulius dydžius.

Labiausiai – 10 Eur – kyla susietosios paramos išmoka už pieninės veislės bulių. Išmoka už vieną bulių sieks 109,10 Eur (2020 m. buvo 99,72 Eur). Šių gyvulių laikytojams skirta daugiau kaip 5 mln. Eur.

 

Plačiau

 
 
Jaukas pelytėms ar sumuštinio dalybos?

2022-01-22

Šią savaitę Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pranešė apie steigiamą patariamąją instituciją – ministerijos kolegiją, kuri turės užtikrinti kokybiškesnį bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Kaip įsitikino „Ūkininko patarėjas“, kvietimo dalyvauti kolegijos veikloje sulaukę žemdirbių lyderiai šią iniciatyvą vertina atsargiai.

Nuo idėjų keptuvės

Tai – naujiena nuo idėjų keptuvės. Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) pirmininkė Danutė Karalevičienė pirmąkart apie tai išgirdo šį pirmadienį, kalbėdama telefonu su žemės ūkio viceministru Egidijumi Giedraičiu. O Lietuvos žemės ūkio bendrovių (LŽŪBA) asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis apie kolegijos steigimą sužinojo iš premjerės patarėjo Igno Jankausko skambučio. Vyriausybės rūmuose, be abejonės, yra žinoma, kokios idėjos kristalizuojasi ministerijoje arba jos generuojamos Vyriausybėje ir pasiūlomos ministrui Kęstučiui Navickui.

Oficialus raštas su kvietimu dalyvauti ŽŪM kolegijoje LŽŪT pasiekė tą patį trečiadienį, kai buvo paviešintas ir ministerijos pranešimas spaudai.

Skaitykite daugiau

 
 
Sudaryta paraiškų dėl paramos ūkių biosaugai pirmumo eilė

2022-01-21

Informuojame, kad jau sudaryta ūkinių gyvūnų laikytojų, siekiančių sumažinti pavojingų ligų paplitimo riziką savo ūkiuose, paraiškų pirmumo eilė. NMA pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonę „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ buvo pateikta 50 ūkininkų paraiškų. Bendra paraiškose prašoma paramos suma sudarė beveik 2 mln. Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimui buvo skirta daugiau kaip 4 mln. Eur paramos lėšų.

Paraiškas surikiavus į pirmumo eilę, paaiškėjo, jog didžiausią 70 balų skaičių surinko 13 paraiškų, 26 paraiškos surinko 65 balus, 2 paraiškoms suteikta 50 balų, 5 paraiškos gavo 40 balų, 1 paraiškai skirti 36 balai. Mažiausią galimą 35 atrankos balų skaičių surinko 3 paraiškos.

 

Skaitykite daugiau

 
 
Kokios naujovės laukia planuojančių gauti paramą įsigyti grynaveislius ūkinius gyvūnus?

2021-01-14

Nuo šių metų sausio 11 dienos įsigaliojo Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių pakeitimai, informuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktualiausi pasikeitimai planuojantiems teikti paraiškas naujuoju periodu – atnaujinta paraiškos forma ir trumpėjantis terminas, per kurį bus galima įsigyti gyvūnus su valstybės skiriamu finansavimu.

Atnaujintomis taisyklėmis patvirtinta nauja paraiškos forma

Skaitykite daugiau

 
 
Navickas: raginimuose palikti postą pasigendu turinio

2022-01-11

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas sako Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) primintame raginime trauktis pasigendąs argumentų, dėl ko jis turėtų palikti postą.

„Norėtųsi turėti pagrindo tokiems raginimams, truputį daugiau turinio ir konstruktyvumo“, – žurnalistams pirmadienį sakė K. Navickas.

„Vertinti mane kaip visą griaunantį „terminatorių“ tikriausiai yra, ačiū, bet per daug garbės. Norėtųsi, kas konkrečiai kokiose vietose bus ar yra žlugdoma, nes teiginių dėl teiginių tikrai negaliu komentuoti. (...) Bet kuris kaltinimas, būtų smagu, kad būtų pailiustruotas skaičiais arba faktais“, – į žemdirbių nepasitenkinimą atsakė ministras.

Plačiau

 
 
Žemės ūkio ministerija su NMA ieško sprendimų dėl pievų atkūrimo

2022-01-05

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) patikslins suartų pievų žemėlapį ir kartu su Žemės ūkio ministerija įvertins netipinius atvejus, kai prašymai atkurti išartas daugiametes pievas ūkininkams buvo pateikti galimai nepagrįstai. Tai paaiškėjo Žemės ūkio rūmų surengtoje nuotolinėje konsultacijoje dėl pievų atkūrimo, kurioje dalyvavo beveik tūkstantis ūkininkų.

„Išartų pievų žemėlapyje yra netikslumų, kuriuos reikia ištaisyti, taip pat iš ūkininkų gauname informacijos apie netipinius atvejus, kai reikalavimas atkurti pievas būtų nelogiškas. Dėl to NMA įpareigojome susisteminti probleminius atvejus ir kartu juos įvertinsime.

 

Skaitykite daugiau

 
 
9 dalykai, kuriuos svarbu žinoti daugiametes pievas suarusiems ūkininkams

2021-12-31

Apie 30 tūkst. šalies ūkininkų jau gavo arba netrukus sulauks pranešimų dėl daugiamečių pievų, suartų per pastaruosius dvejus metus, atkūrimo. Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Europos Komisiją ir laukia jos sprendimo, ar šalies ūkininkams atsiras prievolė daugiametes pievas atkurti. Ar tokia prievolė atsiras, ūkininkai bus informuoti iki 2022 m. vasario 28 d.

Pateikiame 9 dažniausiai užduodamus klausimus apie pievų atkūrimą ir atsakymus į juos:

1. Kodėl gali reikėti atkurti daugiametes pievas?

Lietuva yra įsipareigojusi Europos Sąjungai išsaugoti daugiametes pievas. Daugiamečių ganyklų ir pievų plotas negalėjo sumažėti daugiau negu 5 proc., palyginti su referenciniu santykiu.

Paaiškėjus, kad šiais metais daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis, palyginti su 2015 m. nustatytu referenciniu dydžiu Lietuvoje, sumažėjo 11,25 proc., suartas pievas privaloma atkurti.

Teikdami paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, ūkininkai įsipareigojo daugiamečių pievų nearti, o Nacionalinei mokėjimo agentūrai pareikalavus - jas atkurti, jeigu visos Lietuvos mastu daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis sumažėjo daugiau kaip 5 proc.

Skaitykite daugiau

 
 
DĖL DAUGIAMEČIŲ PIEVŲ ATKŪRIMO

2021-12-30


Pareiškėjai, teikdami paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, įsipareigojo daugiamečių pievų nearti, o NMA pareikalavus jas atkurti, jeigu visos Lietuvos mastu daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis sumažėtų daugiau kaip 5 proc., palyginti su 2015 m. nustatyta referencine santykine dalimi.
 
NMA, įvertinusi 2021 m. deklaravimo duomenis, nustatė, kad daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis, palyginti su 2015 m. nustatytu referenciniu santykiu Lietuvoje, sumažėjo 11,25 proc.
 Skaitykite daugiau
 

2022 m. neatkurtų daugiamečių pievų sankcijų skaičiuoklę rasite NMA tinklapyje.

 

 

 
 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginis planas – 3 dalykai, kurie turėtų pasikeisti kaime

2021-12-27

Žemės ūkio ministerija netrukus rengiasi Europos Komisijai pateikti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, o jo turinys baigiamas derinti su socialiniais partneriais, mokslininkais ir sprendimų priėmėjais.

„Pastarieji mėnesiai buvo labai intensyvūs, nes jaučiame didelę atsakomybę už Lietuvos žemės ūkio ateitį. Todėl pristatymų, diskusijų, derybų netrūko. Tačiau pavyko nugludinti aštrius kampus neatsisakant svarbiausių strateginių krypčių – gamybos, aplinkosaugos ir kaimo gyvybingumo. Nors daugeliui Europos šalių kyla iššūkių laiku parengti strateginį planą, mes savo įsipareigojimų laikomės“, – sako žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Skatykite daugiau

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   10  sekantis  >>